UWAGA ! KODY RESORTOWE


12:03 | 01.02.2006

Uwaga !!!     Kody Resortowe

Zgodnie z liter? prawa za??czamy wyci?g z rozporz?dzenia reguluj?cy I cz??? kodu resortowego, co jest pomini?te w cz??ci wydawanych Decyzji dla zak?adów w Wielkopolsce

Kod Resortowy budujemy

  1. I cz??? kodu jest to 7 znakowy numer ksi?gi rejestrowej zak?adu , z pomini?ciem my?lnika

  2. My?lnik

  3. VII cz??? kodu (3 lub 4 znakowe kod identyfikuj?cy komórk? organizacyjn?=

Np.3000220-001


 

ROZPORZ?DZENIE

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 lipca 2004 r.

w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych dla zak?adów opieki zdrowotnej oraz szczegó?owych zasad ich nadawania

(Dz. U. z dnia 2 sierpnia 2004 r.)

Na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zak?adach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z pó?n. zm.2)) zarz?dza si?, co nast?puje:

§ 1. Resortowe kody identyfikacyjne, zwane dalej "kodami resortowymi", nadawane s? na podstawie informacji zawartych w dokumentach b?d?cych podstaw? dokonania wpisu do rejestru zak?adów opieki zdrowotnej, zwanego dalej "rejestrem".

§ 2. System resortowych kodów identyfikacyjnych, zwany dalej "systemem", sk?ada si? z dziesi?ciu cz??ci.

       § 3. Cz??? I systemu stanowi sk?adaj?cy si? z 7 znaków numer ksi?gi rejestrowej zak?adu

§ 9. 1. Cz??? VII systemu stanowi 3-znakowy kod resortowy, identyfikuj?cy komórk? organizacyjn? wykonuj?c? ?wiadczenia zdrowotne w ramach zak?adu. Kod zawiera si? w przedziale od 001 do 999 i pozostaje niezmienny, niezale?nie od zmian organizacyjnych w zak?adzie.

2. Gdy nie jest mo?liwe zastosowanie kodu 3-znakowego, mo?na zastosowa? kod 4-znakowy. Kod powinien zawiera? si? w przedziale od 1000 do 9999.

Biuro

ZPOZ Wlkp-PZ

© Wszelkie prawa zastrze?one - Wielkopolska Izba Lekarska 2005

grafika i kod strony wykonane przez molitech